FAQ

  1. Czy studenci w ramach zespołu sami wybierają tematy projektów? Czy jest to narzucona z góry lista?
    W większości przypadków zakresy tematyczne są zaproponowane przez prowadzącego, przy czym studenci mają swobodę wybrania konkretnego zagadnienia. Niektórzy prowadzący dają również możliwość zaproponowania własnego tematu studentom. Wiele tematów w każdej edycji pochodzi od współpracujących z nami przedsiębiorstw.
  1. Czy możemy przedstawić konkretne tematy projektów stricte związane z naszym oprogramowaniem?
    Nie ma ograniczeń co do zakresu tematycznego projektu realizowanego w ramach przedmiotu projekt zespołowy. Można więc proponować tematy związane z dowolną technologią. Celem przedmiotu jest realizacja projektu o charakterze inżynierskim – z naciskiem położonym na pracę zespołową.
  1. Jaki jest zakres tematyczny realizowanych projektów?
    Projekty zespołowe są prowadzone w kilkunastu grupach studenckich przez różnych pracowników, którzy mają swobodę określenia tematu (czasem pozwalają zaproponować temat grupom studenckim). Dlatego zakres tematyczny zależy od poszczególnych prowadzących. Na tej stronie sukcesywnie umieszczamy informacje o pracownikach zaangażowanych w prowadzenie projektów, dziedzinach w których się specjalizują, zgłaszanych przez nich tematach projektów i ich zainteresowaniach. Z listy tej można skorzystać ustalając do którego z prowadzących zgłosić się z propozycją tematu.
  1. Do kogo należy zgłosić się z proponowanym tematem projektu?
    Do prowadzących kurs “projekt zespołowy”, którzy zajmują się tematyką najbliższą proponowanemu tematowi projektu. Listę pracowników prowadzących kurs “projekt zespołowy” w bieżącym semestrze i zaangażowanych w konferencję projektów zespołowych można znaleźć na stronie http://kpz.pwr.edu.pl/.
    Uwaga: z racji harmonogramu zajęć (projekt zespołowy realizowany jest w semestrze letnim roku akademickiego) propozycje tematów projektów zespołowych powinny być zgłaszane odpowiednio wcześniej (zalecamy nie później niż przełom listopada i grudnia) tak, aby temat mógł zostać doprecyzowany i uzgodniony z prowadzącymi przedmiot projekt zespołowy, zanim zostanie zaproponowany studentom do realizacji.
  1. Czy istnieje możliwość rekrutacji studentów do realizowanego projektu?
    Studenci mają swobodę wyboru tematu projektu z pośród tematów przedstawionych przez prowadzącego. Naszym dążeniem jest, aby tematy projektów były znane z około 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem (przełom listopada i grudnia) i publikowane na stronach osób prowadzących kurs “projekt zespołowy” i na stronie konferencji projektów zespołowych. W ten sposób studenci będą mogli zapoznać się z tematami przed rozpoczęciem semestru i świadomie dokonać wyboru prowadzącego w momencie zapisów.
  1. Jak wygląda kwestia praw autorskich do projektów? Naszą filozofią, opracowaną ścieżką kariery, jest powierzanie studentom projektów, które będą częścią naszego oprogramowania / naszej technologi z tego powodu aspekt praw autorskich jest dla nas kluczowy. Nie chcemy żeby studenci tworzyli projekt abstrakcyjny tylko taki, jaki będziemy mogli wykorzystać.
    Jeśli nie podpisano umowy regulującej kwestie praw autorskich majątkowych, to prawa te przysługują autorom, czyli studentom lub studentom i uczelni, jeśli pracownik PWr jest współautorem rozwiązania. Uregulowanie praw autorskich (podobnie jak podpisanie umów o zachowaniu poufności) może być wymogiem przystąpienia studentów i opiekuna (pracownika PWr) do realizacji zaproponowanego tematu. Każda firma ma możliwość zawarcia ramowej umowy o współpracy z PWr, a następnie umowy szczegółowej regulującej kwestie praw autorskich majątkowych. Wzory dokumentów do wglądu można znaleźć na stronach Działu Badań Naukowych: http://www.dbn.pwr.wroc.pl/index.php/wzory-dokumentow.html. Organizatorzy KPZ pomogą Państwu w organizacji formalności związanych z nawiązaniem współpracy z Politechniką Wrocławską w ramach Projektu Zespołowego i Konferencji Projektów Zespołowych. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kpz@pwr.edu.pl
  1. Czy jako sponsor możemy nagrodzić tylko wybrane osoby w ramach grupy? Przyznam, że 6 osób w grupie to jest bardzo, bardzo dużo. Mamy wątpliwości czy wszyscy w ramach grupy będą pracować na tym samym poziomie?
    Staramy się realizować projekty w ten sposób, aby angażować całą grupę, często odbywa się to w ścisłej współpracy z partnerem przemysłowym i jego przedstawicielami. Nagrody w ramach konferencji projektów zespołowych (na najlepszy projekt programistyczny, sprzętowy oraz nagroda publiczności) są wyróżnieniami dla całej grupy realizującej projekt. Wszelkie inne nagradzanie grup czy pojedynczych osób jest indywidualną decyzją firmy. Jeśli zdecydują się Państwo ufundować np: nagrodę finansową, to związane z tym kwestie formalno-prawne są wyłącznie sprawą firmy i nagrodzonych.
  1. Mamy następujący pomysł: nasza firma przedstawia konkretne 2-3 tematy projektów. Studenci, którzy chcą realizować Projekty podpisują z nami umowę stażową (gdzie jest rozwiązana kwestia praw autorskich) oraz umowę o zachowaniu poufności (ze względu na publiczny charakter spółki rzecz niezbędna). Po wynikach podpisujemy umowę ze zwycięskim zespołem, ale wszelkie zrealizowane projekty są naszą własnością. Wszyscy uczestnicy otrzymują referencje. Takie rozwiązanie pozwala nam też kontrolować wkład poszczególnych osób w pracę.
    Z punktu widzenia uczelni jest to rozwiązanie akceptowalne (czytaj również pytanie 6). Kwestie własności praw rozstrzygają umowy pomiędzy studentami i firmą. Nalezy pamiętać o tym, że w realizację projektów jest również zaangażowany prowadzący (co najmniej w zakresie nadzorowania i monitorowania przebiegu projektu). Właściwe wydaje się więc podpisanie umowy o zachowaniu poufności również z Politechniką Wrocławską. W przypadku, gdy prowadzący ma wkład w realizację projektu, umowa z Politechniką powinna również określać kwestie praw autorskich. Co do zasady Politechnika Wrocławska pozostawia decyzję na temat praw autorskich firmie, z którą podpisywana jest umowa i ustaleniom poczynionym przez pracowników PWr zaangażowanych w ich realizację.
  1. Czy zespoły mogą być odgórnie mniejsze? powiedzmy 3-4 osobowe?
    Liczebność grup projektowych jest różna. Większość grup projektowych to grupy 4 osobowe. W roku 2013 kilka grup składało się z 5-6 osób, w jednym przypadku projekt był realizowany w grupie 16 osobowej. Założeniem przedmiotu “projekt zespołowy” jest realizacja prac w grupach o większej liczbie członków, w której studenci nie tylko rozwiązują postawiony im problem, ale również uczą się pracy w grupie i wykorzystania narzędzi wspierających taką pracę.