Definicja Projektu Zespołowego

W trzyipółletnim cyklu kształcenia inżynierów na Wydziale Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej przedmioty „Projekt zespołowy” i „Praca dyplomowa inżynierska”, realizowane w przedostatnim i ostatnim semestrze studiów inżynierskich, zazwyczaj rozdzielone wakacyjną praktyką studencką, pełnią specjalną funkcję. Pierwszy z nich – projekt zespołowy – jest realizowany w stosunkowo dużym wymiarze 60 godzin projektowych na semestr i całkowitym nakładzie czasu pracy studenta równym 150 godzin na semestr. Jego celem jest realizacja bardziej rozbudowanych, złożonych zadań projektowych, ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu. Prace są realizowane w grupach (najczęściej złożonych z 4–6 osób) a studenci jednocześnie nabywają umiejętności pracy w zespole i poznają sposoby jej organizacji. Ogromną zaletą projektu zespołowego jest duża swoboda wyboru tematyki podejmowanych zadań, co pozwala na realizację projektów interdyscyplinarnych, charakteryzujących się istotnymi aspektami praktycznymi i wykonywanych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami i przedsiębiorstwami.

Projekty zespołowe niejednokrotnie stanowią wstęp do realizowanych w kolejnym semestrze prac dyplomowych inżynierskich, w ramach których studenci indywidualnie skupiają się na rozwiązaniu specyficznego problemu inżynierskiego związanego z ich kierunkiem studiów. Projekt inżynierski ma wymiar 300 godzin na semestr i kończy się przygotowaniem przez studenta projektu dyplomowego inżynierskiego dokumentującego wszystkie aspekty uzyskanego przez niego rozwiązania. Obie formy dydaktyczne – projekt zespołowy i praca dyplomowa – rozdzielone  są przerwą wakacyjną w czasie której większość studentów realizuje obowiązkowe praktyki w wybranych przez siebie przedsiębiorstwach. Wydział Elektroniki kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty podejmowanych tematów i możliwie jak najszersze zainteresowanie formułowaniem tematów wspólnie z partnerami przemysłowymi